Mr. Rakesh Kumar, Haryana, Shri Nandikanti Sai Kumar, Telangana Shri Sangam Kumar, Uttar Pradesh