Shri Sunil Chahal, Uttar Pradesh, Shri Deepak, Delhi