Smt. Kalvinder Kaur (PPS) and Shri Anil Kumar Sharma (Advisor), DES, Krishi Bhavan